Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Kundanpassning av standard programvaror för mobil data.
Enkel kundanpassning - styrka inom budget.
 
Exempel på kundanpassningar vi kan göra mot kund utan att utveckla nytt. Ekonomiskt och pålitligt.
TransGPRS anpassad GPRS för kund.

 

Flexibla programvaror för mobildata.

 

Flexibelt och mångsidigt utan komplicerat handhavande. Det är en gruntanke bakom alla våra standardprodukter för mobildata (inom Mobitex, GSM, 3G, GPRS, SMS och andra nät). Ändå är funktionen av standard programvaror ofta någon form av kompromiss. Speciellt när de ska användas av personer som har helt andra huvuduppgifter än att hantera datorer.

 

Eftersom vi utvecklar våra programvaror själva ned till mycket maskinnära nivå, kan vi även erbjuda anpassningar om så önskas. Önskemålen varierar kraftigt men på denna sida ger vi några exempel på vad vi kan göra med små förändringar (dvs. rimliga priser).

 

Kort summering av TransGPRS för GSM och 3G.

 

TransGPRS finns beskriven på separat sida. Summerat ger den möjlighet till en enkel och säker tvåvägs kommunikation över GPRS. Den kompenserar vissa svagheter i GPRS och ger god valfrihet av operatörsnät för sin tvåvägs GPRS-kommunikation. Den bildar en säker tunnel mellan sig själv och en mobil funktion.

 

Nedan är några exempel på tillämpningar man kan åstakomma med små och enkla förändringar i exemplet TransGPRS:

 

Hur långt framför är......?

 

Ett antal bussar kör en slinga. För att bäst lösa sin uppgift vill man hålla jämna avstånd mot bussen före och efter. I TransGPRS registrerar vi automatiskt färdvägen och beräknar avståndet mellan fordonen A, B, C, D och E.

 

Till B skickar TransGPRS ut att fordonet A befinner sig 6 minuter före och C beräknas till ca 12 minuter bakom.

 

Fordonet C får information om att B ligger 12 minuter före och D 2 minuter bakom. På så sätt kan de själva justera hastigheten för att få en jämnare spridning och kanske arbeta mer optimalt.

 

Kvalitetssäkring av arbetsschema.

 

En sopmaskin, eller kanske en snöplog, har till uppgift att göra sitt arbete och att det sedan finns dokumnterat. Likaså vill man veta att sopaggregatet varit i drift på t.ex Bergsgatan.

 

Till TransGPRS kopplas en databasmodul. Den kan sedan avfrågas om var B befann sig vid visst tillfälle och att sopaggregatet, eller plogen, var i drift på just Bergsgatan.

 

Med statusregistrering kan man även få fram maskinstatistik som att sopaggregatet har haft 3 st felavbrott vecka 36, eller att en funktion av ett visst fabrikat fungerar mycket mer driftsäkert än ett annat.

 

Arbetsgrupp där alla ser alla.

 

Ett vanligt arbetssätt är att en dirigeringscentral ser var resurserna (fordonen) befinner sig. Med en liten ändring i TransGPRS kommer alla fordon i gruppen även att kunna se var samtliga befinner sig samt vilket status de har.

 

Fordon kan knytas till olika grupper eller kan slås samman till större grupper.

 

Denna tillämpning passar väl in i säkerhetssammanhang, ledningsfordon, avspärrningar osv.

 

Varför är inte detta standard?

 

Exemplen ovan är ofta avvikande från varandra. Man vill ha ett synnerligen enkelt handhavande och samtidigt anpassade funktioner för den egna verksamheten. Tack vare att vi har det flexibla TransGPRS som bas är det lätt att knyta till anpassade funktioner. Det är ett sätt för oss att arbeta.

 

Det låter dyrt....!

 

Om priser bedöms höga eller låga är alltid beroende av vilken nytta man har av funktionen. Vi behöver få mer information om det specifika fallet för att kunna lämna ett pris. För att göra en uppskattning av överföringskostnaden från ett fordon så är det sällan den överstiger 10 kr per dag. Givetvis beror det på hur mycket som skickas. Själva tycker vi inte att dagskostnaden är hög.

 

 

 

 

 

 

Information med bilder -Shockwave Flash -

 En bildskärm bakom solskyddet kan fungera som en textdisplay eller en kartfunktion där man inte vill att obehöriga ska se mobildata utrustningen i bilen.

 Kartprogram finns i många olika utföranden och beroende på vilka önskemål och vilken detaljrikedom som önskas. Vår utrustning ger bra och utökad funktion för de flesta kvalitativa kartprogrammen på marknaden.